Nederland
Noord-Brabant
1795

Afschaffing feodaal stelsel

Onder invloed van de Franse revolutie worden de heerlijkheden opgeheven. De gemene gronden komen in het bezit van gemeenten. De gemeentebesturen geven de gronden uit aan boeren en landgoedeigenaren zodat zij kunnen beginnen met het ontginnen en de gronden geschikt kunnen maken voor landbouw.

Lees meer
1848

Herziening Grondwet

Deze herziening vormt de basis voor ons huidige stelsel van parlementaire democratie. Vanaf dit moment zijn ministers verantwoordelijk voor het beleid en krijgt de Tweede Kamer - die rechtstreeks gekozen wordt - meer invloed.

Lees meer
1858

Oprichting Maatschappij Helenaveen

De Maatschappij tot Ontginning en Verveening der Peel ('Helenaveen') richt zich op vervening en het landbouwkundig in gebruik nemen van verveende gronden in de Peel.

Lees meer
1878 - 1895

Grote landbouwcrisis

Door de komst van de oceaanstomer worden grote hoeveelheden graan uit Noord-Amerika naar Europa gehaald. Dit gaat ten koste van de Nederlandse afzet.

Lees meer
1888

Oprichting Nederlandse Heidemaatschappij

Vanaf het einde van de negentiende eeuw zet de Nederlandse overheid actief in op ontwikkeling van land- en bosbouw. Heidemij heeft een belangrijke rol gespeeld bij het ontginnen van Noord-Brabant, met name in de Peel.

Lees meer
1890

Introductie kunstmest

Met de komst van kunstmest wordt het mesttekort op de Nederlandse zandgronden opgelost. Voor boeren is dit het einde van een tijdperk: het mesttekort is lang de grootste beperkende factor in de voedselproductie geweest.

Lees meer
1891

Benoeming eerste Rijkslandbouwleraar voor Noord-Brabant

Met de aanstelling van Petrus van Hoek wil het Rijk bestaande landbouwwetenschap verder verspreiden en daarnaast nieuwe kennis opdoen. Van Hoek zet cursussen en opleidingen op en probeert boeren met zogenaamde ‘proefvelden’ te overtuigen van moderne technieken.

Lees meer
1896

Oprichting Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (huidig ZLTO)

Naar aanleiding van een oproep van Pater van den Elsen in 'De Geduldige Landsman' (artikel in het Brabants Dagblad) wordt de eerste vakbond voor boeren opgericht. Samen met H.M. Thijssen, hoofdredacteur van het dagblad De Noordbrabanter, is Van den Elsen voorvechter van de lokale boerenbond.

Lees meer
1898

Oprichting van de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank te Eindhoven

Bij deze centrale bankorganisatie sluiten de lokale boerenleenbanken zich aan. De drijvende kracht achter deze centralisatie is Pater van den Elsen (tevens medeoprichter van Noordbrabantse Christelijke Boerenbond, het huidige ZLTO). In 1972 fuseert de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank met de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank (CCRB) tot Rabobank.

Lees meer
1899

Oprichting Staatsbosbeheer

Elf jaar na de oprichting van de Nederlandse Heidemaatschappij wordt Staatsbosbeheer opgericht. Het doel van deze organisatie is het omzetten van woeste gronden naar productiebossen.

Lees meer
1905

Oprichting Natuurmonumenten

'De Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland' is de eerste Nederlandse organisatie die natuurgebieden koopt om ze te beschermen en te beheren.

Lees meer
1911

Oprichting Coöperatieve Handels Vereniging (CHV)

Vanuit de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (NCB) wordt een inkooporganisatie opgericht. De CHV heeft als doel onder scherpere voorwaarden onder andere mengvoeders, kunstmest en granen in te kopen.

Lees meer
1914

Oprichting NatLab

Het Philips Natuurkundig laboratorium (NatLab) wordt opgericht om onafhankelijk onderzoek te verrichten.

Lees meer
1916

Oprichting Koninklijke Lederfabrieken (KVL)

De leerindustrie is, hand in hand met de schoenenindustrie, een belangrijke motor voor de Brabantse economie. De oprichting van KVL, die uiteindelijk zal uitgroeien tot de grootste leerfabriek van Nederland, is daar een voorbeeld van.

Lees meer
1924

Eerste Ruilverkavelingswet

Door de overheid in het leven geroepen om versnippering van landbouwgrond tegen te gaan en de agrarische sector te moderniseren. Onder invloed van de ruilverkaveling verandert de structuur van het buitengebied in een rationeel landschap met grote kavels en rechte (water)wegen. Cultuurhistorische karakteristieken zoals boomlinten, dijken en houtwallen verdwijnen.

Lees meer
1928

Natuurschoonwet

Deze wet geeft fiscale voordelen aan eigenaren en erfpachters van landgoederen. Het doel van deze wet is het in stand houden van landgoederen. Het gaat hier om landgoederen die bij verkrijging of vererving door overdrachtsbelasting of successierecht, het risico lopen om versnipperd te raken.

Lees meer
1929

Crisis van de jaren 30

De beurskrach op Wall Street heeft een banken- en internationale schuldencrisis als gevolg. Ook in Nederland wordt een strakke bezuinigingspolitiek gevoerd.

Lees meer
1929

Oprichting AaBe

Of voluit 'Adolf van den Bergh, wollenstoffen- en wollendekenfabrieken' is een Tilburgse textielfabriek die van 1929 tot 2008 heeft bestaan. Textiel/wol is uiteindelijk van groot belang geweest voor de Brabantse economie. Een groot deel van Nederlandse textielindustrie bevond zich in Brabant.

Lees meer
1942

Noordoostpolder drooggelegd

De polder heeft in eerste instantie een agrarische bestemming. Het duurt tot 1947 voordat de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders overgaat tot de uitgifte van gronden voor nieuwe boerderijen. Er is veel animo en er zijn daarom strenge selectiecriteria. Na de watersnoodramp in 1953 krijgen onder andere Brabantse boeren voorrang op een plek in de polder.

Lees meer
Hongerwinter Nederland
1944

Hongerwinter Nederland

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog is er een groot tekort aan brandstof en voedsel.

Lees meer
1944

Urgentielijst waardevolle cultuurlandschappen

De Contact-Commissie voor Natuur- en Landschapsbescherming brengt in 1944 een urgentielijst uit om de aantasting van cultuurlandschappen onder de aandacht te brengen.

Lees meer
1945 - 1958

Sicco Mansholt Minister voor Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening

Met zijn landbouwbeleid zet Mansholt in op gegarandeerde minimumprijzen voor de belangrijkste producten, importheffingen en vergoedingen voor exportproducten. Om de productiviteit te verhogen, wordt onder zijn leiding veel geld geïnvesteerd in landbouwkundig onderzoek en onderwijs. Minister Mansholt staat bekend om de uitspraak: ‘Nooit meer honger’.

Lees meer
1947

Oprichting Coöperatieve Zuivelvereniging De Kempen

Hier liggen de wortels van de bekende Brabantse zuivelcoöperatie Campina (Latijn voor: de Kempen).

Lees meer
1947 - 1949

Welvaartsplan Noord-Brabant

Commissaris van de Koningin Jan de Quay presenteert zijn visie op de toekomstige sociaaleconomische ontwikkeling van de regio: de snelle industrialisering moet zich niet alleen concentreren in de grote steden, maar ook verspreid worden over het Brabantse platteland. Hierdoor kunnen dorpse leefgemeenschappen in stand blijven.

Lees meer
1949

Oprichting Provinciale Agrarische Commissie

Deze commissie geeft het Provinciale Bestuur gevraagd én ongevraagd advies over agrarische zaken.

Lees meer
1949

Nota industriespreiding

Om de kernen (dorpen) die volgens het welvaartsplan van Jan de Quay geïndustrialiseerd moeten worden, wordt een denkbeeldige cirkel gezet. De afstand tussen woon- en werkplaats mag volgens de nota industriespreiding maximaal zes kilometer zijn, zodat arbeiders op de fiets naar het werk kunnen.

Lees meer
Watersnoodramp
1953

Watersnoodramp

De grootste Nederlandse natuurramp in de naoorlogse geschiedenis. Grote delen van Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland komen onder water te staan en ruim 1.800 mensen komen om het leven.

Lees meer
1953

Oprichting Hoogheemraadschap de Brabantse Bandijk

In het begin van de twintigste eeuw waren er meer dan tweehonderd waterschappen. De versnippering van het dijkonderhoud was een van de redenen dat de watersnoodramp überhaupt kon gebeuren. Om de zee in het vervolg te kunnen weren, wordt het dijkbeheer gecentraliseerd: Hoogheemraadschap De Brabantse Bandijk ziet het levenslicht (tegenwoordig onderdeel van waterschap Brabantse Delta).

Lees meer
1955

Agrarisch Welvaartsplan

De provincie Noord-Brabant geeft ruimte aan modernisering, mechanisering, schaalvergroting en specialisatie in de agrarische sector.

Lees meer
1958

Europees landbouwbeleid van Mansholt

Sicco Mansholt wordt in dit jaar commissaris voor het landbouwbeleid van de Europese commissie. Zijn ideeën vormen de basis voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Dit Europese landbouwbeleid bevordert met behulp van subsidies en prijsondersteuningen het schaalvergrotingsproces. Ook maakt het beleid het mogelijk om te boeren zonder grond, door de import van goedkope voedergewassen.

Lees meer
1959

Gasbel Slochteren

De Nederlandse Aardgas Maatschappij (NAM) ontdekt de tot dan toe op-één-na grootste gasbel ter wereld in Slochteren.

Lees meer
1960

Rapport Deltacommissie

De commissie concludeert zeven jaar na de Watersnoodramp dat Nederland onvoldoende beschermd is tegen het (zee)water en adviseert op grote schaal keringen te versterken.

Lees meer
1963

Wet vervreemding landbouwgronden afgeschaft

Tien jaar na de inwerkingtreding van de Wet vervreemding landbouwgronden wordt deze afgeschaft. Met de afschaffing wordt de prijsvorming voor onverpachte gronden vrijgegeven. Dit leidt direct tot een stijging van de prijs van deze gronden.

Lees meer
1963

Oprichting Gasunie

De Gasunie verzorgt het transport van aardgas. Binnen vijf jaar na oprichting is bijna heel Nederland aangesloten op het aardgas.

Lees meer
1969

Eerste kerncentrale in Nederland

In Dodewaard opent de eerste kerncentrale van Nederland. De centrale is tot 1997 in bedrijf.

Lees meer
1972

Oprichting De Kleine Aarde

De zorgen om het milieu en de toekomst van de aarde leiden tot de oprichting van De Kleine Aarde, waar werd gewerkt aan duurzame alternatieven op het gebied van energie, voedsel en grondstoffen.

Lees meer
1972

Rapport ‘Grenzen aan de groei’ door Club van Rome

De strekking van dit rapport is dat als de westerse maatschappij de bestaande consumptiegewoonten aanhoudt, dit grote gevolgen gaat hebben voor onder andere de benutting van grondstoffen, bevolkingsgroei en industriële productie.

Lees meer
1974

Eerste Energienota

Eerste integrale nota over energiebronnen. Er wordt ingezet op energiebesparing en diversificatie van energiebronnen.

Lees meer
1975

De Relatienota

Dit is de nota die gaat over de relatie landbouw, natuur- en landschapsbehoud. De regering constateert dat het effect van landbouw steeds meer nadelige effecten heeft op natuur en landschap. In de Relatienota staan plannen om het beheer van natuur-, landschap- en landbouwontwikkeling beter op elkaar af te stemmen.

Lees meer
1977

Visie Landschapsbouw door Ministerie van Landbouw en Visserij

De visie dient ter ondersteuning van de structuurvisies voor het landelijke gebied. De ontwikkeling van het landschap vanuit een bestaande structuur staat centraal.

Lees meer
1979

Introductie Vogelrichtlijn

Deze richtlijn van de Europese Unie bevat een lijst van 187 zeldzame of bedreigde vogelsoorten. Het doel van deze richtlijn is de bescherming, het beheer en de regulering van de in de lidstaten voorkomende vogels.

Lees meer
1979

Tweede Energienota

in 1979 en 1980 wordt de tweede energienota uitgebracht. De reductiedoelstelling wordt vergroot en wat betreft diversificatie van energiebronnen wordt geconcludeerd dat Nederland in toenemende mate afhankelijk is van olie en gas. Duurzame energiebronnen worden gezien als beperkte alternatieven.

Lees meer
1980

Wereldwijde economische crisis

Ook in Nederland heeft de crisis grote gevolgen: industrieën verdwijnen, de werkloosheid stijgt in een rap tempo en de huizenprijzen dalen.

Lees meer
1981

Brede Maatschappelijke Discussie (BDM) energiebeleid

Over de toekomst van energie - kernenergie in het bijzonder - wordt een BDM gevoerd. Een maatschappelijk experiment om de participatie te vergroten. De uitkomsten hiervan dragen bij aan het advies om af te zien van kernenergie.

Lees meer
1984

Interimwet beperking varkens- en pluimveehouderijen

De wet wordt ontwikkeld om verdere groei van de intensieve veehouderij tegen te gaan.

Lees meer
1986

Kernramp Tsjernobyl

In Oekraïne (toen nog Sovjet-Unie) ontploft een reactor van een kerncentrale. Deze ramp doet het debat over kernernergie in Nederland kantelen.

Lees meer
1986

Plan Ooievaar wint EO-Wijersprijsvraag

Plan Ooievaar stelt voor om de moderne landbouw achter de dijken te concentreren en de uiterwaarden te benutten voor minder intensief ruimtegebruik. Hierdoor kan nieuwe natuur zich ontwikkelen en ontstaat er meer ruimte voor de rivier.

Lees meer
1987

Eerste Nationaal Milieubeleidsplan

Het eerste NMP schetst een nieuw te volgen milieubeleid dat de basis moet leggen voor een duurzame ontwikkeling. Voor het eerst is er aandacht voor de schaal van milieuproblemen, het sluiten van ketens en energiebesparing.

Lees meer
1987

Invoering van de eerste Milieu Effectenrapportage (MER)

Vóór de invoering van deze wet werd vaak niet voorzien welke nadelige effecten bepaalde activiteiten zouden hebben op het milieu. Vaak waren dan achteraf maatregelen nodig om de schade te herstellen en verdere schade te voorkomen.

Lees meer
1987

Nieuwe Meststoffenwet en Wet Bodembescherming

Door de invoering van deze wet kan de overheid voortaan eisen stellen aan de fosfaatgift van dierlijke mest. Dit leidt onder andere tot de invoering van fosfaatgebruiksnormen, de mestboekhouding en de mestproductierechten.

Lees meer
1988

Vierde Nota Ruimtelijke Ordening (VINO)

Deze nota is de vierde in de reeks rijksnota's over het ruimtelijk beleid van Nederland. Hierin is onder andere het regionaal economische beleid, de gevolgen van internationalisering voor de ruimtelijke ontwikkeling en de internationale concurrentiepositie van Nederland onderwerp van gesprek. Voor het eerst wordt gesproken over 'Mainport' en 'Nederland distributieland'. Uit de nota: ‘Nederland distributieland vergt versterking van de mainports’. Drie jaar later verschijnt de opvolger van de VINO: de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (VINEX).

Lees meer
1990

Grote akkerbouwersprotesten op het Malieveld

Nadat de regeringen in Den Haag en Brussel hebben besloten de overheidssteun aan de agrarische sector terug te schroeven, gaan de boeren het Malieveld op. De protesten krijgen veel media-aandacht, maar resulteren niet in het tegenhouden van de hervorming van het landbouwbeleid.

Lees meer
1990

Introductie Ecologische hoofdstructuur (EHS)

De EHS is een belangrijk onderdeel van het natuurbeleid. De EHS heeft als doel een samenhangend netwerk van belangrijke natuurgebieden creëren die als basis dient voor het Nederlandse natuurbeleid. Aanleiding van de EHS is de afname van het areaal natuur en het teruglopen van de biodiversiteit. Sinds 2013 heet de EHS ‘Natuurnetwerk Nederland’ (NNN).

Lees meer
1991

Nitraatrichtlijn

Europese richtlijn gericht op waterkwaliteit, die reguleert hoeveel stikstof (mest) de landbouw mag gebruiken.

Lees meer
1992

EHS in Brabants streekplan

Brabant is de eerste provincie waar de Ecologische hoofdstructuur (EHS) in het streekplan wordt verankerd.

Lees meer
1992

Klimaatverdrag van de VN

Het eerste klimaatverdrag, opgesteld onder verantwoordelijkheid van de Verenigde Naties. Het verdrag heeft als doel broeikasemissies te reduceren en klimaatverandering te voorkomen.

Lees meer
1992

Introductie Habitatrichtlijn

Na de vogelrichtlijn uit 1979 volgde de Habitatrichtlijn. Hierin staat de bescherming van natuurlijke en half-natuurlijke habitats centraal. In de Habitatrichtlijn worden vijfhonderd plantensoorten, tweehonderd diersoorten en 198 habitats genoemd.

Lees meer
1992

Nota Landschap

In 1992 verschijnt de Nota Landschap, het eerste beleidsstuk met een expliciete visie op landschap. In de nota wordt een aanzet gegeven voor kwaliteitsbepaling voor het landschap, gebaseerd op de begrippen Identiteit en Duurzaamheid. Uitwerking van het beleid (zoals de ruimtelijke aspecten) vindt plaats in het ‘Structuurschema Groene Ruimte’.

Lees meer
1993

Biodiversiteitsverdrag Rio de Janeiro

Bij dit internationale verdrag zijn 195 landen en de Europese Unie aangesloten. Deze landen verplichten zich de biodiversiteit in hun eigen land te beschermen en daarnaast maatregelen te nemen om dit ook voor ontwikkelingslanden te doen.

Lees meer
1993

Faillissement DAF en reorganisatie Philips

Deze gebeurtenissen - in combinatie met de reorganisatie en verhuizing van Philips - hebben grote gevolgen voor Noord-Brabant. De bedrijfsketen van honderden midden- en kleinbedrijven komt plat te liggen.

Lees meer
1994

Stimuleringsbeleid Waardevolle cultuurlandschappen

Tussen 1994 en 2000 is er een stimuleringsbeleid voor zogenaamde waardevolle cultuurlandschappen (WCL's). Bij het WCL-beleid wordt voor het eerst in de geschiedenis ingezet op een gebiedsgerichte aanpak van behoud en versterking van natuur en landschap. Het beleid stimuleert projecten in de streek die gericht zijn op vermindering van de spanning tussen landbouw, natuur en landschap, op nieuwe economische impulsen en op het herstel van natuur-, landschaps- en milieukwaliteit. De Rijksoverheid draagt bij in de kosten van projecten.

Lees meer
1995

Oprichting Wereldhandelsorganisatie (WTO)

Deze organisatie richt zich op het stimuleren van handel. Dat gebeurt door landen te laten onderhandelen over het verlagen van invoertarieven, het afschaffen van regels die de hoeveelheid handel beperken en het hanteren van gelijke regels voor alle landen. WTO ziet toe op de liberalisatie van de wereldhandel. Alle handelsverdragen moeten voortaan voldoen aan de regels van de WTO.

Lees meer
Grote overstromingen in Gelderland, Limburg en Brabant
1995

Grote overstromingen in Gelderland, Limburg en Brabant

Door extreem hoge waterstanden in de Rijn, Maas en Waal overstromen delen van deze provincies. Ruim 250.000 mensen en één miljoen stuks vee worden geëvacueerd. Het is op dat moment de grootste evacuatie ooit in Nederland.

Lees meer
1996

Derde energienota 1996

Deze nota is een trendbreuk met eerder beleid. Er wordt ingezet op drie sporen: meer marktwerking, internationalisering en duurzaamheid.

Lees meer
Klassieke varkenspest in Nederland
1997

Klassieke varkenspest in Nederland

Het eerste geval is in Venhorst (Brabant). Bijna alle uitbraken zijn op de zuidoostelijke zandgronden. In totaal worden ruim tien miljoen varkens geruimd.

Lees meer
1997

Kyoto-protocol

Dit verdrag regelt de vermindering van broeikasgassen. De emissiereductie verschilt per land en landen mogen onderling handelen in emissierechten.

Lees meer
1998

Wet Herstructurering Varkenshouderij

Deze nieuwe wet zet in op vermindering van varkensaantallen en ruimtelijke herstructurering van de varkensgebieden.

Lees meer
1998

Philips High Tech Campus

Het terrein van NatLab (Philips) wordt getransformeerd tot de High Tech Campus.

Lees meer
1998

Invoering mineralenaangiftesysteem (MINAS)

De stikstofbemesting en daarmee de lachgasemissie door bemesten met kunstmest neemt hierna duidelijk af.

Lees meer
2000

Het Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)

De ELFPO wordt onderdeel van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. De Nederlandse uitwerking hiervan is het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP). Elke lidstaat moet een nationaal plan opstellen voor plattelandsbeleid. Dit plan moet door de Europese Commissie worden goedgekeurd.

Lees meer
2000

Introductie Kader richtlijn water (KRW)

Deze internationale richtlijn richt zich op de bescherming van water en heeft als doel dat alle Europese wateren in het jaar 2015 een 'goede toestand' hebben bereikt. Ook moet er binnen heel Europa duurzaam worden omgegaan met water. Nederland gaat deze doelstelling niet halen. Daarom maakt ons land gebruik van de mogelijkheid om het bereiken van de doelen uit te stellen tot het jaar 2027.

Lees meer
2000

Regeling Beëindiging Veehouderijtakken (RBV)

Met deze regeling investeert de overheid voor het eerst grootschalig in sanering van de varkenssector. Vijftienhonderd Brabantse bedrijven stoppen met behulp van deze regeling

Lees meer
2001

Beleidsnota Natuur, Bos en Landschap

Deze beleidsnota, beter bekend als de nota 'Natuur voor mensen, mensen voor natuur' vervangt onder andere de Nota Landschap. In deze nota is naast natuur ook aandacht voor bos en landschap. Het besef heerst dat natuur en landschap een essentiële bijdrage leveren aan een leefbare en duurzame samenleving. In de nota is daarnaast sprake van een focus op medeverantwoordelijkheid van de samenleving zelf.

Lees meer
2002

Reconstructiewet concentratiegebieden

Deze wet vloeit voort uit de Herstructureringswet. De wet schept een kader voor de verplaatsing en sanering van intensieve veehouderijen als gevolg van de varkenspest. Er worden drie soorten gebieden aangewezen: landbouwontwikkelingsgebieden (LOG's), extensiveringsgebieden en verwevingsgebieden. Veehouders mogen uitbreiden in de daarvoor aangewezen LOG's, maar moeten vertrekken uit gebieden die dicht bij de beschermde natuur liggen. Een zoneringsbeleid moet veebedrijven verleiden om naar de LOG’s te verhuizen. Meer dan driekwart van de LOG's in Brabant varieert tussen erg klein (< dertig hectare) tot middelgroot (honderd tot driehonderd hectare).

Lees meer
2003

Verdrag van Cork

In 2003 zit de reconstructie (zie het jaar 2002) muurvast. Verdrogingbestrijding was een belangrijk onderdeel in de bestuurlijke onderhandelingen rondom de reconstructie van het landelijk gebied. Er werd 400 miljoen beschikbaar gesteld voor het herstel van beekdalen. In ruil daarvoor mochten veehouders weer beperkt uitbreiden in extensiveringsgebieden. Er is toen afgesproken om de zogenaamde 40%-doelstelling voor verdroging te gaan halen. Dit is de rijksopgave en houdt in dat er in 2010 sprake moet zijn van een herstel van 40% van de verdroging ten opzichte van de situatie in 1984. Deze rijksopgave is al in 2003 vertaald naar 50% herstel van de natte parels in 2009 en herstel van álle natte parels in 2013. Deze vertaalslag is in 2005 in de reconstructieplannen vastgelegd.

Lees meer
2003

High Tech Campus Eindhoven

Philips stelt haar bedrijventerrein (Philips High Tech Campus) open voor andere technologiebedrijven. Het innovatieve centrum trekt veel bedrijvigheid aan.

Lees meer
2003

Natura 2000 Nederland

Dit Europese netwerk bestaat uit verschillende beschermde natuurgebieden. De Nederlandse regering meldt op basis van de habitat- en vogelrichtlijn 162 gebieden aan voor Natura 2000. In 2003 gaat de Europese Commissie akkoord met de voorgestelde bijdrage vanuit Nederland.

Lees meer
2005

Verplaatsingsregeling Intensieve Veehouderijbedrijven (VIV)

Aanleiding voor deze verplaatsingsregeling is de varkenspest van 1997. De regeling is twee keer opengesteld: in 2005 en in 2008. Er gaan 95 bedrijven daadwerkelijk het verplaatsingstraject in. De VIV is een van de belangrijkste instrumenten voor het uitvoeren van de reconstructieplannen.

Lees meer
2006

Nota Ruimte uitgebracht

In deze nota van het Ministerie van VROM is nadrukkelijk ruimte voor landschapsbeleid. De Nota Ruimte is ontwikkelingsgericht en zet de trend voor decentralisatie in (centraal wat moet, decentraal wat kan). Landschap komt in de nota aan de orde bij het uitgangspunt van generieke basiskwaliteit voor heel Nederland. Daarnaast is er de aanwijzing van Nationale Landschappen. Dit zijn gebieden met internationaal zeldzame of unieke en nationaal kenmerkende landschapskwaliteiten. De afgelopen jaren hebben de provincies dit nationale beleid uitgewerkt door de grenzen en kernkwaliteiten van de twintig aangewezen nationale landschappen vast te leggen in hun ruimtelijk beleid.

Lees meer
2006

Invoering nieuwe Meststoffenwet

De wet regelt de maximale bemesting van het land. De Nederlandse veehouderij mag, onder voorwaarden, afwijken van deze norm.

Lees meer
Uitbraak Q-koorts in Brabant
2007

Uitbraak Q-koorts in Brabant

De eerste Q-koorts-signalen uit provincies Gelderland en Noord-Brabant leiden tot de grootste Q-koorts-epidemie ooit in de wereld. In 2009 blijkt dat de ziekte zich over een groot deel van Nederland heeft verspreid. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besluit om alle drachtige dieren op Q-koortspositieve melkgeiten- en melkschapenbedrijven te ruimen, om zo te voorkomen dat grote aantallen mensen ziek worden.

Lees meer
2007

Invoering nieuwe pachtregels

De Pachtwet vervalt en wordt overgebracht naar het Burgerlijk Wetboek. Pacht wordt geliberaliseerd. Het wordt makkelijk om grond voor korte termijn (zes jaar of korter) te verpachten.

Lees meer
2007

Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG)

Vanaf 1 januari 2007 bundelen de Ministeries van LNV, VROM, V&W en OCW hun middelen voor de inrichting van het platteland in het ILG. Om deze manier willen ze de gestelde rijksdoelen, zoals vastgelegd in de Agenda Vitaal Platteland, bereiken. Om de provincie zo veel mogelijk flexibiliteit te geven over de middelen worden er afspraken gemaakt voor zeven jaar: een Provinciaal Meerjarenprogramma (PMJP).

Lees meer
2007

Werkprogramma 'schoon en zuinig'

In dit programma, met als titel 'Nieuwe energie voor het klimaat' formuleert het kabinet ambities op energiebesparing en verduurzaming. Deze ambities gaan verder dan de Europese richtlijnen. Door de val van kabinet Balkenende is slechts een deel uitgevoerd.

Lees meer
2007

Programma Ruimte voor de Rivier gaat van start

Dit programma is een zogeheten Planologische Kernbeslissing die een duidelijke trendbreuk vormt met het verleden: van dijkversterking naar rivierverruiming. Ruimte voor de Rivier is een voortzetting van het gedachtegoed van plan Ooievaar. In totaal worden meer dan dertig projecten en maatregelen uitgevoerd, waarvan zeven in Brabant. Voorbeelden zijn de rivierverruiming in de Overdiepse polder en de Noordwaard en waterberging in het Volkerak-Zoommeer.

Lees meer
2008

Wereldwijde economische kredietcrisis

De crisis die in Verenigde Staten begint, heeft grote gevolgen voor Nederland. De Nederlandse banken hebben het erg zwaar in deze periode: de export daalt, de economie ligt onderuit en de werkeloosheid stijgt.

Lees meer
2008

Beëndiging intensieve veehouderijen (BIV) regeling

Tijdens deze regeling is de reductie van de veestapel geen doelstelling meer (anders dan dan bij de RBV in 2000). De productierechten voor dieren mogen weer aangekocht en op de markt verkocht.

Lees meer
2008

Compartimentering Dierrechten vervalt

Tot nu toe werden er regels gesteld aan het verplaatsen van dierrechten. Met het vervallen van de compartimentering wordt vrij verkeer van dierrechten een must. Dit resulteert in een sterke stijging van varkensaantallen in Noord-Brabant, terwijl het totale aantal varkens in Nederland gelijk blijft. Om de toename van varkens in de concentratiegebieden tegen te gaan, wordt de compartimentering twee jaar later weer ingevoerd.

Lees meer
2008

Teruglopende natuurkwaliteit

De kwaliteit van natuur in het Natuur Netwerk Brabant (NNB) is sinds het begin van de metingen in 1995 teruggelopen. Echter is sinds 2007-2008 de achteruitgang van biodiversiteit afgevlakt: de kwaliteit is nu stabiel.

Lees meer
2009

Burgerinitiatief 'Megastallen Nee!'

Naar aanleiding van dit initiatief wijzigt Provinciale Staten haar beleid. Sindsdien stelt de overheid strengere grenzen aan de maximale omvang van intensieve veebedrijven.

Lees meer
2010

Beperking ontwikkeling veehouderijen

Extra maatregelen op het gebied van bouwblokomvang (maximaal 1,5 hectare) en bouwlagen. Vanaf nu geen nieuwe veehouderijen meer.

Lees meer
2010

Daling CO2-uitstoot door economische crisis

Vooral in de landbouw- en bouw sector is een sterke daling te zien van de CO2-uitstoot gedurende de economische crisis. Wanneer de Nederlandse economie weer een beetje uit het dal klimt, neemt ook de uitstoot van CO2 weer toe.

Lees meer
2010

Deel Ecologische Hoofdstructuur geschrapt

Onder leiding van Staatssecretaris Bleker wordt een deel van de Ecologische Hoofdstructuur geschrapt.

Lees meer
2010

Groenblauwe Mantel in Structuurvisie Ruimtelijke Ordening

Ter versterking van de ruimtelijke samenhang en klimaatbestendigheid van de EHS wordt vanaf dit jaar de Groenblauwe Mantel opgenomen in de provinciale Structuurvisie Ruimtelijke Ordening.

Lees meer
2010

Manifest ‘Het Brabantse buitengebied in een metropolitane omgeving’

Het manifest vormt de opmaat voor een gezamenlijk bod van verschillende organisaties aan provincie Noord-Brabant.

Lees meer
2010

Nederlands TOP sectorenbeleid vastgesteld

Nederland investeert in negen sectoren om concurrerend te blijven en duurzame groei mogelijk te maken. Dit zijn: Agri&Food, Chemie, Creatieve industrie, Energie, Hightech Systemen & materialen, Logistiek, Life Sciences & Health, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Water & Maritiem.

Lees meer
2011

Decentralisatie natuurbeleid

De verantwoordelijkheid voor het natuurbeleid en het landelijk gebied wordt overgedragen van het Rijk naar de provincies.

Lees meer
2011

Een bod voor de uitvoering van de hele EHS

Naar aanleiding van het schrappen van EHS-gebieden (Ecologische Hoofdstructuur) doen Brabantse maatschappelijke groene organisaties het verzoek aan Provinciale Staten om Essentgelden te reserveren voor de uitvoering van de gehele EHS in Brabant. Zelf brengen zij 160 miljoen in.

Lees meer
2011

Verbond van Den Bosch

Commissie Van Doorn doet in het rapport ‘Al het vlees duurzaam’ concrete voorstellen om een goede verbinding tussen intensief en duurzaam tot stand te brengen. Veehouders, landbouworganisaties, natuur-, milieu- en dierorganisaties, supermarktketens en lokale overheden spreken af voortaan een integrale ketenbrede benadering toe te passen.

Lees meer
2012

Ontwikkeling grondprijs Brabant

In dit jaar ligt de gemiddelde grondprijs in het zuidelijk veehouderijgebied ruim twintig procent hoger dan het Nederlands gemiddelde. De afgelopen tien jaar laten een voortdurende stijging van de landbouwgrondprijzen zien.

Lees meer
2012

LEADER subsidie

LEADER is een onderdeel van het overkoepelende Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3). POP3 is een Europees subsidieprogramma dat is gericht op de ontwikkeling van het platteland in brede zin. De focus van het programma ligt op innovatie en duurzaamheid in het landelijk gebied.

Lees meer
2013

Energieakkoord

In 2013 ondertekenen 47 partijen het ‘Energieakkoord voor duurzame groei’. Dit vormt de start van een gezamenlijke aanpak om de energievoorziening in Nederland sneller te verduurzamen.

Lees meer
2014

Coöperaties in Brabant

Het afgelopen decennium is Noord-Brabant verantwoordelijk voor tien tot twaalf procent van het aantal coöperaties in Nederland. Echter slaan de Brabanders al veel langer de handen ineen: er zijn meerdere voorbeelden van lokale coöperaties die aan de basis staan van grote nationale én internationale bedrijven.

Lees meer
2014

Oprichting Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB)

Het GOB werkt samen met ondernemers, organisaties, overheden en particulieren aan een robuust en aaneengesloten natuurnetwerk in Brabant. Met geld, grond en kennis ondersteunt het GOB particulieren, ondernemers en overheden bij het realiseren van nieuwe natuur.

Lees meer
2015

Presentatie Brabants Energieakkoord

Dit akkoord is geïnitieerd door verschillende maatschappelijke Brabantse partijen en koppelt sociale en technologische innovatie aan elkaar. Doel van het akkoord is om de energietransitie in Brabant te versnellen.

Lees meer
2015

Afschaffing melkquotum

De afschaffing leidt niet alleen tot een veel grotere melkproductie, maar ook tot veel investeringen in (nieuwe) stallen. Door de afschaffing van het melkquotum stijgt het aantal dieren en daarmee de emissie. Ongeveer drie maanden na het afschaffen van het melkquotum wordt een stelsel van fosfaatrechten aangekondigd.

Lees meer
2015

Oplevering Ruimte voor de Rivierproject Noordwaard

De voormalige Noordwaard polder is een gebied van zo’n 4.450 hectare – circa 6.000 voetbalvelden – gelegen tussen de Brabantse Biesbosch en de rivier de Nieuwe Merwede. Door ontpoldering is de veiligheid in het benedenrivierengebied vergroot zodat het rivierwater bij hoogwater de Noordwaard in en weer uit kan stromen.

Lees meer
2015

Manifest 'Brabant buiten

verbindingen versterken!': Twaalf maatschappelijke organisaties, waaronder Brabants Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, reiken een gezamenlijk manifest uit aan de (toekomstige) fractievoorzitters in Provinciale Staten. Het manifest gaat in op thema’s die een belangrijke rol spelen in het Brabantse buitengebied zoals landbouw, energie, natuur en landschap, water en klimaat. Hoofdboodschap is om de verbindingen tussen enerzijds stad en platteland en anderzijds partijen, bewoners en belangen te versterken.

Lees meer
2015

Invoering Ruimtelijk Economische Ontwikkelstrategie (REOS)

De speerpunten van de REOS zijn een internationaal concurrerend portfolio van toplocaties, versnelling ontwikkeling binnenstedelijke transformatiegebieden, het aantrekken van toptalent, de verduurzaming van productielandschappen, het versterken van de connectiviteit van toplocaties vanuit economisch perspectief en ruim baan voor digitale infrastructuur.

Lees meer
2015

Oplevering Ruimte voor de Rivierproject Overdiepse polder

Door de rivierverruiming van de Overdiepse Polder - circa 550 hectare - bij Waspik kan bij hoogwater rivierwater door het gebied stromen. Daarnaast is een terpenplan onderdeel van het project, waardoor belangrijke functies voor wonen, werken, landbouw en veeteelt behouden blijven.

Lees meer
2015

Introductie Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Brabant neemt binnen het PAS extra maatregelen om kwetsbare natuurgebieden te beschermen.

Lees meer
2015

Start 'Wel Goed Water Geven!'

Dit werkprogramma beschrijft de maatregelen die de regionale deelnemende partijen op de hoge zandgronden in de periode tussen 2016 en 2021 nemen om de zoetwatervoorziening klimaatbestendiger te maken.

Lees meer
2015

Klimaatakkoord Parijs

Hierin staat het reduceren van CO2-uitstoot en het beperken van de opwarming van de aarde centraal.

Lees meer
2015

Goedkeuring POP3-programma door Europese Commissie

Het programma richt zich op vijf thema's: versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht, jonge boeren, natuur en landschap, verbetering van waterkwaliteit en LEADER (versterken landelijk gebied). De provincies bepalen zelf op welke thema's ze de nadruk leggen. POP3 is een coproductie van het Ministerie van Economische zaken, de twaalf provincies en landbouw- en natuurorganisaties.

Lees meer
2015

Sterke groei van distributiecentra

De zogenaamde 'dozen' worden steeds groter, na de crisis is het gemiddeld bebouwd grondoppervlakt met bijna de helft toegenomen. De snelle groei van het areaal van (X)XL dozen is vooral in Noord-Brabant zichtbaar.

Lees meer
2015

Kassen worden steeds groter

Door bouw en uitbreiding van nieuwe kassen neemt het gemiddeld bebouwd oppervlakte van nieuwbouwkassen sterk toe. Brabant laat het laatste decennium hierin een behoorlijke groei zien. Grote clusters van megakassen bevinden zich net buiten de Brabantse provinciegrenzen, maar daarbinnen zijn meerdere kassen die individueel al een oppervlakte hebben minimaal 20.000 tot 30.000 vierkante meter.

Lees meer
2016

Collectief Agrarische Natuurbeheer

Het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer 2016 (ANLb2016) is de implementatie van het stelsel voor collectief agrarisch natuur- en landschapsbeheer. In Brabant zijn er drie collectieven: West-, Midden- en Oost-Brabant.

Lees meer
Extreme neerslag
2016

Extreme neerslag

Het extreme noodweer tijdens de zomer van 2016 resulteert in veel overlast en schade aan huizen, landbouwgronden en kassen in Zuid-Oost Brabant.

Lees meer
2016

Implementatie gewijzigde MER-richtlijn

Doel van de MER-richtlijn is om door middel van een milieueffectbeoordeling de milieueffecten van projecten volwaardig te betrekken in de besluitvorming over het project. Het doel van de wijziging in 2016 is het verduidelijken van de beoordelingsprocedure en het verbeteren van de inhoudelijke kwaliteit.

Lees meer
2016

Alterra-rapport Leegstand Agrarisch Vastgoed Noord-Brabant

Steeds grotere bouwvolumes komen vrij op de agrarische erven. Dit laat dit rapport onder andere zien. Tussen 2000 en 2012 is de gemiddelde agrarische bebouwing op vrijkomende erven nog ongeveer 820 vierkante meter. Tussen 2012 en 2017 is dit gestegen naar 1125 vierkante meter. De verwachting is dat dit de komende jaren nog verder zal stijgen (naar gemiddeld circa 1875 tot 2050 vierkante meter).

Lees meer
2016

Start programma Brabantse Aanpak Leegstand

De provincie wil samen met partners de leegstand van bijvoorbeeld winkels, kloosters, agrarische bedrijven en kantoren aanpakken.

Lees meer
2016

Delta-aanpak Waterkwaliteit

Met deze aanpak wordt gestreefd naar voldoende chemisch schoon en ecologisch gezond water. Dit gebeurt door het beperken en tegengaan van nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen en medicijnresten in het grond- en oppervlaktewater.

Lees meer
2016

‘Verbindend Landschap’ door Raad voor de leefomgeving

In dit rapport wordt geadviseerd om het landschap centraal te stellen bij de ruimtelijke vormgeving van duurzaamheidstransities. Sterker nog: het advies luidt om deze transities juist te benutten om waardevol landschap - en daarmee meer omgevingskwaliteit - te creëren.

Lees meer
2016

Stijging kortdurige pachtconstructies

Het areaal van gronden met een pacht voor zes jaar of korter (geliberaliseerde pacht) is sterk gestegen. Deze kortdurende pachtvorm waarbij de boer de grond voor zes jaar (maar vaak ook korter) pacht, zorgt voor onzekerheid in het boerenbedrijf.

Lees meer
2017

Verklaring van Driebergen getekend

Achttien bestuurders van land- en tuinbouw, retail, agro-industrie, wetenschap en natuur- en milieuorganisaties slaan de handen ineen en komen met de ‘Verklaring van Driebergen’. Hierin kondigen zij een Deltaplan Biodiversiteitsherstel aan voor de groene ruimte van Nederland.

Lees meer
2017

Staldering Provincie Noord-Brabant

Staldering voorkomt verdere regionale concentratie van vee in Brabant door een betere spreiding van de veestapel. Het voorkomt ook nieuwe leegstand.

Lees meer
2017

Invoering VABIMPULS Brabant

VABIMPULS helpt eigenaren bij het maken van keuzes over hun vrijgekomen of vrijkomende agrarische bedrijfslocaties (VAB’s). Samen met een deskundige van VABIMPULS verkent de eigenaar de mogelijkheden om zijn stallen, schuren of locatie een tweede leven te geven. Ook sloop kan daarbij een overweging zijn.

Lees meer
2017

Ambitiestatement ‘Duurzame Gronduitgifte’

Tien Brabantse organisaties werken samen om het feitelijk gebruik van de gronden die zij verpachten of in gebruik geven, te verduurzamen. Zij stellen voorwaarden aan pachters om het landbouwgebruik te verduurzamen.

Lees meer
2018

Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Het Deltaplan focust op de samenwerking tussen alle relevante spelers op gebiedsniveau. Hierdoor worden grondgebruikers gestimuleerd, geïnspireerd en gewaardeerd voor hun inspanningen die de biodiversiteit ten goede komen. Het plan richt zich op de openbare ruimte, landbouw en natuur.

Lees meer
2018

Schaalvergroting varkensbedrijven

Het toenemende aantal varkens en dalende aantal varkensbedrijven betekent een grote schaalvergroting van deze bedrijven.

Lees meer
2018

Visie Landbouw, Natuur en Voedsel 'Waardevol en Verbonden'

De nieuwe visie van het minsterie van LNV beschrijft dat Nederland toe moet werken naar kringlooplandbouw.

Lees meer
2018

Brabantse Omgevingsvisie

In Brabant wordt, vooruitlopend op de Omgevingswet, de Brabantse Omgevingsvisie vastgesteld.

Lees meer
Extreme droogte
2018

Extreme droogte

De extreme droogte van deze zomer is onderdeel van een hittegolf die is ontstaan op het noordelijk halfrond. Ook 2019 is een erg droog jaar. De droogte heeft grote gevolgen voor de Nederlandse natuur, landbouw en transport.

Lees meer
2018

‘Grondgebondenheid als basis voor een toekomstbestendige melkveehouderij’

De commissie Grondgebondenheid presenteert haar rapport over de toekomst van de melkveehouderij. De commissie heeft criteria opgesteld voor grondgebondenheid en drukt dat uit in een percentage eiwit van eigen land. Gras is de basis van het rantsoen van de koeien. Verder adviseert de commissie het sluiten van kringlopen op het eigen bedrijf of samen met een boer in de buurt. Het advies gaat uit van ondernemersvrijheid, diversiteit en een robuuste bedrijfsvoering. Minder grondstof voor veevoer uit andere continenten. ‘Een grote mate van zelfvoorzienend zijn, verbindt de melkveehouder aan de grond.’

Lees meer
2018

Fosfaatrechtenstelsel Melkveehouderij

Het aantal geregistreerde fosfaatrechten geeft aan hoeveel mest door melkvee geproduceerd mag worden op een bedrijf.

Lees meer
2019

Start warme sanering varkenshouders

De regeling is bestemd voor varkenshouders op locaties die geuroverlast veroorzaken. Varkenshouders die overwegen te stoppen, komen in aanmerking voor een financiële vergoeding van varkensrechten en een beëindigingsvergoeding om hun bedrijfsactiviteiten daadwerkelijk stop te zetten.

Lees meer
2019

Advies College van Rijksadviseurs over XXL Logistiek

In de publicatie '(X)XL-verdozing; minder, compacter, geconcentreerder, multifunctioneler' adviseert het College van Rijksadviseurs (CRa) het Rijk en haar partners over de forse groei van steeds grotere bedrijfshallen in het landschap.

Lees meer
2019

Manifest 'Brabants Mozaïek in ontwikkeling'

In dit manifest roepen de Manifestpartners (onder andere ZLTO, Brabants Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de B5 en de Brabantse Waterschappen) de provincie op tot een gezamenlijke, gebiedsgerichte aanpak van de transities van landbouw, natuur, klimaat en energie.

Lees meer
2019

Vermindering uitstoot broeikasgassen

Op vrijdag 20 december 2019 bepaalt de Hoge Raad, n.a.v. de rechtszaak van Urgenda, dat de uitstoot van broeikasgassen eind 2020 met tenminste 25 procent verminderd moet zijn ten opzichte van 1990.

Lees meer
2019

Oordeel 'PAS onhoudbaar' door Raad van State

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beslist dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet als basis mag worden gebruikt voor het geven van toestemming voor activiteiten. Daarnaast besluiten ze dat het weiden van vee en het bemesten van grond niet ‘vergunningvrij‘ mag worden. Bij deze activiteiten staat vooraf namelijk niet vast dat zij natuurgebieden in de omgeving niet aantasten.

Lees meer
2019

Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

De Rijksvisie op de leefomgeving ter ondersteuning van de Omgevingswet die in 2021 in werking treedt.

Lees meer
2019

Klimaatakkoord Nederland

Overheden, maatschappelijke organisaties en ondernemers tekenen een akkoord om in 2030 49% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 1990. In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen met 95% afgenomen zijn.

Lees meer
2019

Eerste advies van Adviescollege Stikstofproblematiek

In het rapport 'Niet alles kan', onder leiding van oud-minister en commissievoorzitter Remkes, wordt de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit geadviseerd hoe om te gaan met de stikstofproblematiek in Nederland.

Lees meer
2019

Voorlopig dieptepunt fauna in agrarisch gebied

Sinds 1990 is er een dalende trend. Er is een afname van veel kenmerkende diersoorten van het agrarisch leefgebied. Vooral broedvogels en dagvlinders gaan achteruit, terwijl de meeste soorten zoogdieren een stabiele trend vertonen of toenemen.

Lees meer
2019

Realisatieplan LNV

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maakt €135 miljoen vrij voor de realisatie van de transitie naar kringlooplandbouw.

Lees meer
Grootschalige boerenprotesten
2019

Grootschalige boerenprotesten

Eind 2019 vinden er op grote schaal boerenprotesten plaats, zowel in Den Haag als in verschillende provincies, waaronder ook in Brabant.

Lees meer
2020

Coronapandemie breekt uit

Met de grootste gezondheidscrisis sinds de Spaanse griep (1918-1920) laait ook de discussie rond de gezondheidseffecten van intensieve veeteelt weer op. De crisis wakkert (her)waardering voor een groen, aantrekkelijk en gezond buitengebied aan.

Lees meer
Recordaantal natuurbranden in Brabant
2020

Recordaantal natuurbranden in Brabant

Ruim een derde van alle natuurbranden vindt in 2020 plaats in Brabant, waaronder ook de grootste brand van dit jaar. Die woedt in april in de Deurnese Peel waar honderden hectares natuur afbranden. Daarmee is het een van de grootste natuurbranden ooit in het land.

Lees meer
2020

Farm-to-Fork (van Boer-tot-Bord)-strategie van de EU

De strategie is een veelomvattend programma om de Europese voedselketen van de boer tot aan het bord van de consument te verduurzamen. Ook moet de strategie eraan bijdragen de impact van de voedselproductie op het milieu en het klimaat te verminderen. Met name de thema’s duurzame voedselproductie en voedselverspilling raken aan het beleid van decentrale overheden.

Lees meer
2020

De Bossenstrategie

Via de Bossenstrategie werkt de overheid aan het versterken van de natuur, het herstellen van de biodiversiteit en onze klimaatdoelstellingen. Doel van de strategie? In 2030 heeft Nederland een grotere diversiteit aan bos, met meer verschillende soorten bomen van verschillende leeftijden. Ook komt er de komende tien jaar 37.000 hectare bos bij, een toename van 10%, bijna vier keer de omvang van de stad Utrecht.

Lees meer
2020

Extra regeling opkoop veehouderijen met veel stikstofuitstoot

Eind 2020 wordt bekend dat agrarische bedrijven met hoge stikstofuitstoot die dichtbij Natura-2000 gebieden zitten, een extra mogelijkheid krijgen om te stoppen. Brabant heeft budget gekregen om dergelijke bedrijven aan te kopen, op basis van vrijwilligheid. Het kabinet wil er zo voor zorgen dat in 2030 minimaal de helft van de natuur in beschermde natura 2000-gebieden op een gezond stikstofniveau zit. In een sterke natuur ligt een groot deel van de oplossing van het stikstofprobleem.

Lees meer
2020

Hervorming Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

Europese Ministers van Landbouw bereiken een akkoord over het hervormde Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De hervormingen moeten bijdragen aan toekomstbestendige en innovatieve landbouw in balans met natuur-, milieu- en klimaat. In het beleid is veel aandacht voor (duurzame) innovatie, kennisoverdracht en (investerings)steun aan jonge boeren. Ook heeft Nederland zich hard gemaakt voor een eenvoudiger GLB.

Lees meer
2020

Protesten rondom krachtvoermaatregel

In 2020 vinden hevige boerenprotesten plaats rondom de omstreden krachtvoermaatregel. Uit onderzoek van Wageningen University & Research blijkt dat de maatregel niet gaat helpen om de hoeveelheid eiwit in het veevoer te verlagen. In augustus maakt minister Schouten bekend dat de maatregel (voorlopig) van de baan is.

Lees meer
2020

Veel animo voor stoppersregeling varkenshouderijen

De regeling is opgesteld met provincies, gemeenten en de sector en draagt bij aan het verminderen van geuroverlast in veedichte gebieden en het verbeteren van de leefomgeving. 503 varkenshouders geven zich op voor deelname aan deze regeling, 60% hiervan komt uit Brabant.

Lees meer
2020

Extern salderen in Brabant weer mogelijk

Bij extern salderen nemen bedrijven tot maximaal 70% van de stikstofemissie over van andere bedrijven die (deels) stoppen, 30% komt ten goede aan de natuur. Extern salderen is mogelijk als bedrijven een natuurvergunning en stikstofruimte nodig hebben. Dat is het geval als zij geen stikstof reducerende maatregelen kunnen treffen.

Lees meer
2020

Verduurzaming bossen in Brabant

In de Brabantse Bossen strategie, vastgesteld door Gedeputeerde Staten, staat dat 60.000 hectare van de 70.000 hectare bos de komende jaren geleidelijk wordt vernieuwd. Daarnaast wordt de komende tien jaar 13.000 hectare nieuw bos aangelegd. Achtduizend hectare binnen het bestaande Natuurnetwerk Brabant, en maximaal 5.000 hectare daarbuiten.

Lees meer
2020

Het Schone Lucht Akkoord

Jaarlijks overlijden 11.000 mensen vroegtijdig door ongezonde lucht. Negen provincies en ruim 35 gemeenten tekenen met minister Van Veldhoven (Milieu en Wonen) het Schone Lucht Akkoord: in 2030 50% gezondheidswinst door schonere lucht ten opzichte van 2016.

Lees meer
2021

Verbod pelsdierhouden van kracht

Op 8 januari gaat het verbod op de pelsdierhouderij in. Hiermee is het in Nederland verboden om pelsdieren te houden voor bontproductie. Het verbod is door het kabinet vervroegd ingevoerd vanwege corona. Het stoppen van de nertsenhouderij is volgens advies van het OMT-Z de meest effectieve wijze om reservoirvorming te voorkomen.

Lees meer
2021

Europese steun voor economisch herstel

Nederland ontvangt in 2021 en 2022 in totaal 52,4 miljoen vanuit het Europese Herstelfonds voor een veerkrachtig, duurzaam en economisch herstel van de landbouw uit de coronacrisis. Het geld komt beschikbaar via twee landelijke regelingen: de Investeringsregeling Groen-economisch herstel en de Samenwerkingsregeling Groen-economisch herstel.

Lees meer
2021

Oprichting Van Gogh Nationaal Park

Het Van Gogh NP wordt het eerste Nationaal Park 'nieuwe stijl' in Nederland, met meerwaarde voor de natuur, de mensen en de regionale economie in Brabant. In het park, gelegen tussen Eindhoven, ’s-Hertogenbosch, Tilburg en Waalwijk is het het leven en erfgoed van Vincent van Gogh de verbindende factor.

Lees meer
2021

Drie RES'sen opgeleverd

Eén van de afspraken in het Klimaatakkoord is dat dertig energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe er verbeterd kan worden op het gebied van duurzaamheid. In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes. In 2021 worden drie Brabantse RES'sen opgeleverd.

Lees meer
2021

Anders omgaan met water

In het Ontwerp Regionaal Water en Bodem Programma (RWP) staat dat provincie Noord-Brabant alles op alles zet om het water- en bodemsysteem in 2050 op orde te hebben. Veilig, schoon en voldoende water, maar ook een vitale bodem zijn het doel.

Lees meer