Een nieuw klimaat 
voor natuur? 
Play ...

Werkgelegenheid in Brabant van 1900 tot nu

Over de toekomst van natuur in Brabant 


Klimaatverandering vraagt om een andere kijk op natuur. Een praktische en realistische kijk, die rekening houdt met de gevolgen van klimaatverandering: de Brabantse natuur zal nu eenmaal nooit meer worden wat die was. Maar misschien ook een onorthodoxe blik: kunnen we natuur ‘gebruiken’ voor klimaatbeleid? En omgekeerd: kunnen we klimaatverandering en klimaatbeleid ook ten goede laten komen aan de natuur? In deze longread onderzoeken we de Brabantse natuur met een klimaatbestendige bril.

The Second Sneak-Peek of Startup Design Framework

De mens bepaalt het gezicht van de natuur in Brabant al eeuwenlang. De Loonse en Drunense duinen ontstonden door houtkap in de veertiende eeuw. Het steeds maar uitdijende stuifzand, dat hele dorpen bedolf, werd getemd door de aanplant van nieuwe bomen. Nu kapt Natuurmonumenten weer bomen in het gebied, om het Nationaal Park te houden zoals het is. Ook de heide ontstond door kap en begrazing, en wordt nu met schaapskuddes geconserveerd. De grote hoeveelheid naaldbomen dankt Brabant aan de aanplant van bossen om het juiste ‘krakende’ hout te produceren dat nodig was in de mijnen in Limburg.Natuur en mens door de jaren heen [bron=url]
Loonse en Drunense duinen.
[bron=//nl.wikipedia.org/wiki/Nationaal_Park_De_Loonse_en_Drunense_Duinen#/media/File:2012-08-25_Loonse_en_Drunense_Duinen.jpg] Bron foto: Wikipedia.[/bron]


Grootschalige turfwinning in ‘De Groote Peel’ vanaf 1880. [bron=//www.rhc-eindhoven.nl/mi/48/maisi_ajax_proxy.php?mivast=48&mizig=76&miadt=48&miaet=14&micode=20210&minr=5569307&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=peel&mif1=7&miview=viewer] Bron foto: RHC Eindhoven.[/bron]
Zandwinning met de IJzeren man in Vught.[bron=//www.thuisinbrabant.nl/geschiedenis/landschap/landschapsvormen/brabantse-vennen/kunstmatige-vennen] Bron foto: www.thuisinbrabant.nl.[/bron]
Bebost en ontbost als werkverschaffing in Tilburg, 1927.[bron=//www.regionaalarchieftilburg.nl/zoek-een-foto/detail/82a44798-a87a-40e6-807c-920933f3ed1e/media/7053e187-fd84-447c-9850-8a3e00f95e42?mode=detail&view=horizontal&q=werkverschaffing&rows=1&page=34]Bron foto: Regionaal Archief Tilburg.[/bron]
Ruimte voor de rivier, de Noordwaard.[bron=//www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer/natuur-en-milieu/documentaire-levende-rivier/noordwaard.aspx] Bron foto: Rijkswaterstaat.[/bron]
Waterbuffels van de Stoerderij.[bron=//www.brabant.nl/actueel/nieuws/2017/mei/de-stoerderij-in-son-groen-bedrijf-van-de-maand.aspx]Bron foto: Provincie Noord-Brabant.[/bron]
 [/bron]
Natuur voor mensen, mensen voor natuur 


...

Nu staat de natuur aan de vooravond van de ingrijpendste door mensen veroorzaakte verandering tot dusver: die van het klimaat. Anders dan bij eerdere veranderingen van het landschap is dit een wereldwijd verschijnsel, en een ontwikkeling die moeilijk te keren is. De inspanningen om klimaatverandering te remmen ten spijt: het klimaat in Brabant zal veranderen. En anders dan bij het menselijk ingrijpen van vóór de twintigste eeuw, dat juist zorgde voor meer variatie, zorgt de menselijk aanwezigheid de afgelopen honderd jaar voor een verarming van de biodiversiteit. [bron=//www.natuurmonumenten.nl/sites/default/files/Visie%20Natuurmonumenten%20op%20natuur%20en%20landschap%20in%202040.pdf]Bron: Visie Natuurmonumenten op natuur en landschap in 2040, pagina 6.[/bron]

...

Natuur versus klimaat
Natuur en klimaat zijn twee zijdes van dezelfde ‘groene’ medaille, zou je denken. Toch speelt ons natuurbeleid nog nauwelijks in op de klimaatverandering. In deze longread schetsen we aanknopingspunten voor een ‘klimaatbestendiger’ natuurbeleid – in meerdere betekenissen van dat woord. Klimaatverandering vraagt om aanpassing van ons idee van ‘natuur’. Omdat klimaat een belangrijke factor is voor ecologische processen, zal klimaatverandering naar verwachting grote gevolgen hebben voor de natuur. Maar klimaatverandering biedt ook kansen. In het beste geval kan een slim klimaatbeleid de Brabantse natuur versterken.

...

‘Natuur’ en ‘klimaat’ zijn thema’s die elkaar beconcurreren in aandacht van de politiek en het publiek. Klimaat is daarbij – sinds het Klimaatverdrag van Parijs in 2015 – aan de winnende hand. In het regeerakkoord van Rutte III komt het woord ‘natuur’ 10 keer voor, ‘klimaat’ 47 keer. Een grote meerderheid van de Nederlanders vindt natuurbescherming belangrijk, maar tegelijkertijd vindt ruim tweederde van de Nederlanders de hoeveelheid natuur in ons land (ruim) voldoende. [bron=//edepot.wur.nl/333627]Bron: WageningenUR, Draagvlak en betrokkenheid van burgers bij natuur en natuurbeleid.[/bron] Of de kwaliteit van die hoeveelheid natuur volgens experts ook als voldoende wordt beschouwd, is maar de vraag. De Nederlandse natuur vertoont sinds 2005 weliswaar tekenen van herstel, maar niet op elk gebied.

 

...

Herstel, maar niet overal
De lijst met bedreigde diersoorten wordt weliswaar niet meer langer (doordat het met sommige soorten beter gaat), maar er komen nog altijd nieuwe bedreigde soorten bij. Terwijl het in Nederlandse natuurgebieden voorzichtig wat beter gaat, hollen in agrarische gebieden veel populaties – bijvoorbeeld van weidevogels – nog steeds achteruit. [bron=//www.volkskrant.nl/binnenland/-de-vogelstand-is-stabiel-zorgelijk~a4542534/]Bron: De vogelstand is stabiel zorgelijk’, de Volkskrant, 1 december 2017.[/bron] De uitstoot van schadelijke stoffen blijft een groot probleem. En terwijl natuurgebieden groeien, blijft de kwaliteit en omvang ervan nog ver achter bij de ambities. [bron=//themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/wp-content/uploads/pbl-2017-tussenbalans-van-de-leefomgeving-2908.pdf]Bron: Tussenbalans van de leefomgeving 2017, PBL, pagina 24.[/bron] Voor Brabant is het beeld nog wat negatiever dan de landelijke trend. De afname van de biodiversiteit en van de populaties van verschillende diersoorten is nog niet gestopt. [bron=//www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderingen-ps/download.aspx?qvi=896787]Bron: Provincie Noord-Brabant, Memo Derde Voortgangsrapportage Natuur mede n.a.v. Rapportage Tussentijdse Evaluatie BrUG, juni 2017.[/bron]

...

De uitvoering van het Brabantse natuurbeleid staat, na de forse bezuinigingen en de taakoverdracht van Rijk naar provincies in 2014, nog altijd onder druk. De provincie wil vóór 2027 de laatste 10.000 hectare van het Natuurnetwerk Brabant realiseren. ‘Natuurnetwerk Brabant’ is de nieuwe naam van het Brabantse deel van de Ecologische Hoofdstructuur Brabant is daarbij ambitieuzer dan het Rijk de laatste jaren was, want de hectares die staatssecretaris Henk Bleker (CDA) onder Rutte I schrapte, wil Brabant in samenwerking met de terreinbeheerders wel realiseren. [bron=//www.brabant.nl/-/media/01ab55337602442086e031f8c799fd6e.pdf]Bron: Provincie Noord-Brabant. Nota: Brabant Uitnodigend Groen, pagina 33.[/bron]

...

Om die ambitie waar te maken, moet de aanleg en inrichting van natuur in een hoger tempo dan voorheen en met minder middelen. Provincie Noord-Brabant heeft 240 miljoen vrijgemaakt voor het aanleggen van het Natuurnetwerk Brabant, maar naar schatting is het dubbele nodig. [bron=//www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderingen-ps/download.aspx?qvi=892697]Bron: Provincie Noord-Brabant, Rapportage Tussentijdse Evaluatie BrUG, juni 2017, pagina 26.[/bron] Door naast de terreinbeheerders ook bedrijven, agrariërs en particulieren te laten investeren in natuur, wil de provincie die opgave toch met dit budget realiseren.

...

Moeizame realisatie
In de praktijk blijkt deze ‘vermaatschappelijking’ een moeizaam proces. Het Groen Ontwikkelfonds Brabant, dat een belangrijke rol speelt bij het stimuleren van initiatieven vanuit de maatschappij, wist in 2015 en 2016 bijvoorbeeld minder hectares voor natuur te verwerven dan de doelstelling was. Daarbij speelt mee dat het fonds de afgelopen tijd nog in de opstartfase zat. Maar ook de eis dat aanvragers zelf meebetalen en risico dragen, blijkt een hobbel. [bron=//www.brabant.nl/search/zoeksis/4154116/download.aspx?qvi=895261]Bron: Provincie Noord-Brabant. Noord Brabantse Fondsen 2013–2016. Uitwerking Evaluatie Groen Ontwikkelfonds Brabant, 8 februari 2017.[/bron]

Terreinbeheerders, die nog altijd een belangrijke rol hebben bij het realiseren van Brabantse natuur, hebben het zwaar. Ze moeten vanwege aangepaste regels sinds 2013 meer betalen voor hun grond. Bovendien moeten ze tot 2021 fors investeren in de kwaliteit van ‘donkergroene natuur’: de belangrijkste Brabantse natuurgebieden, die door de Europese Natura-2000-regels en door het landelijke Programma Aanpak Stikstof (PAS) extra beschermd worden. Daarop ligt nu de nadruk, waardoor er minder aandacht en geld is voor het ‘lichtgroene’ deel van het Natuurnetwerk Brabant, het deel dat de provincie zelf wil realiseren.

...

Nederlandse agrarische grondprijzen in kaart [bron=//asrvastgoedvermogensbeheer.nl/landelijk-vastgoed/grondprijzen/zuid-nederland]Agrarische prijs naar landbouwgebied.
Bron: ASR Vastgoed Vermogensbeheer Gemiddelde van kwartalen 2014 Q2 tot en met 2017 Q1. [/bron]

Verwerving Brabantse zandgrond voor natuur is kostbaar  

More than image

We prepared some high-quality photos, that you can use in your projects. When you have to show your application or website on iPhone, iPad or Macbook you can use these images.

...

Bovendien is het relatief duur om in Noord-Brabant grond aan te kopen voor natuur. De gemiddelde agrarische grondprijs in Brabant behoort tot de hoogste van Nederland. De schaalvergroting en intensivering in de landbouw en de ruimte die veeboeren nodig hebben voor mest drijven de prijzen op. [bron=//asrvastgoedvermogensbeheer.nl/landelijk-vastgoed/grondprijzen/zuid-nederland]Bron: ASR Vastgoed Vermogensbeheer.[/bron] Al met al staat het Natuurnetwerk Brabant er niet rooskleurig voor. Als de realisatie ervan in dit tempo doorgaat, is voltooiing in 2027 onhaalbaar. [bron=//www.brabant.nl/search/zoeksis/4154115/download.aspx?qvi=897204]Bron: Provincie Noord-Brabant. Noord Brabantse Fondsen 2013–2016. Uitwerking Evaluatie Groen Ontwikkelfonds Brabant, 8 februari 2017.[/bron]

Dier- en plantensoorten in beweging

Ook de klimaatverandering heeft al invloed. Nederland en Brabant zijn de afgelopen jaren warmer en natter geworden. De verwachting is dat die ontwikkeling zich voortzet. Er zal vaker sprake zijn van extreme regenval en intensieve droogte. In Brabant dreigt door die droge periodes de afbraak en sterfte van hoogveen. Wereldwijd verschuiven klimaatzones, waardoor ook de populatie van soorten verschuift. De populaties van warmteminnende soorten in Brabant kunnen toenemen. Die van koudeminnende soorten gaan onherroepelijk achteruit. Naar verwachting behoort zo’n 40 procent van de ‘doelsoorten’ van ons natuurbeleid tot de groep die door het broeikaseffect in beweging komt. [bron=//www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/500078002.pdf]Bron: Adaptatiestrategie voor een klimaatbestendige natuur. Planbureau voor de Leefomgeving 2010.[/bron] 

...

Klimaatgevolgen voor Brabant [bron=//www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/500078002.pdf]Watercondities en vegetaties na klimaatverandering.
Bron: Adaptatiestrategie voor een klimaatbestendige natuur, Planbureau voor de Leefomgeving, 2010 pagina 42. [/bron]


De effecten van vernatting en verdroging van natuur in beeld

More than image

We prepared some high-quality photos, that you can use in your projects. When you have to show your application or website on iPhone, iPad or Macbook you can use these images.

...

Voor het Natuurnetwerk Brabant is op dit moment precies vastgelegd welk type natuur op welke plek gerealiseerd moet worden. Het natuurbeleid is landelijk vervat in 47 ‘natuurbeheertypen’, waarvan er 40 voorkomen in Brabant. Daarnaast zijn er 20 ‘landschapsbeheertypen’ (17 in Brabant). Het natuurbeheertype ‘vochtige heide’ (de Kampina bijvoorbeeld) omvat ‘voor tenminste 60% vegetatie gedomineerd door dwergstruiken of pijpenstrootje’. Heidevegetatie dient ‘voor tenminste 30%’ te bestaan uit ‘gewone dophei, kraaihei en/of bosbessoorten’. [bron=//www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/index-natuur-en-landschap/de-index-natuur-en-landschap/natuurtypen/n06-voedselarme-venen-en-vochtige-heiden/n0-04-vochtige-heide/]Bron: Bij12.[/bron] Voor het ‘donkergroene’ deel van het Natuurnetwerk Brabant, dat onder de Europese bescherming van Natura 2000 valt, gelden nog strengere ‘eisen’. De Biesbosch bijvoorbeeld moet ruimte kunnen bieden aan 450 futen, 10 lepelaars en 2 zeearenden.De Brabantse natuuropgave in kaart 

Ontdek zelf de natuurambities in jouw ‘achtertuin’ door te klikken op dit plusje [bron=//kaartbank.brabant.nl/viewer/app/natuurbeheerplan]Klik op deze link en zoom in op je achtertuin om de natuurambities te ontdekken.
Bron: Natuurbeheersplan Provincie Noord-Brabant. [/bron]

More than image

We prepared some high-quality photos, that you can use in your projects. When you have to show your application or website on iPhone, iPad or Macbook you can use these images.

...

Dynamiek in plaats van evenwicht

Maar de klimaatverandering verhevigt de dynamiek waarmee natuurgebieden te maken krijgen. [bron=//www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/500078002.pdf]Bron: Adaptatiestrategie voor een klimaatbestendige natuur. Planbureau voor de Leefomgeving 2010[/bron] Daarbij past een ander natuurbeleid, vindt onder andere Paul Opdam, emeritus hoogleraar van Wageningen University & Research: “Beleid moet draaien om dynamiek, in plaats van om evenwicht”, stelt hij. [bron=//www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2010/03/02/eindrapportage-van-de-werkgroep-ibo-natuur]Bron: Eindrapportage van de werkgroep IBO natuur[/bron] “Laat je verrassen.” Opdam pleit voor het samenvoegen van natuurtypen om tot een grovere indeling te komen, die minder in steen is gebeiteld. Daarbij moet meewegen welke natuur toekomst heeft in Brabant tegen de achtergrond van het veranderende klimaat. 

...

Het streven was om met de Ecologische Hoofdstructuur een landelijk netwerk van samenhangende natuurgebieden te creëren. Toch is ook het beoogde Natuurnetwerk Brabant volgens sommige experts nog tamelijk versnipperd. Niet vreemd als je bedenkt dat Brabant een mozaïeklandschap kent van afwisselend landbouw, natuur, dorpen en steden. Daarbij komt dat het netwerk nog niet voltooid is. De ‘gaten’ worden niet gedicht in de ecologisch meest voor de hand liggende volgorde, omdat gronden ‘vrijwillig’ worden verworven: eigenaren moeten willen meewerken. In gebieden die nu versnipperd zijn, of doorsneden worden door ecologische barrières (zoals wegen en bebouwing), kunnen planten- en diersoorten onvoldoende meeveren met de klimatologische dynamiek. Als populaties verdwijnen, is vestiging van nieuwe planten- en diersoorten van buiten het gebied niet te verwachten.

...


Volgens Opdam zou de overheid moeten streven naar grotere, robuustere natuurgebieden, omgeven door halfnatuurlijke randzones. Opdam spreekt van ‘klimaatmantels’, die extra leefgebied bieden aan soorten die ook in kerngebied voorkomen. Binnen deze grotere gebieden kunnen dier- en plantenpopulaties extreem natte of droge periodes beter opvangen. [bron=//www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2010/03/02/eindrapportage-van-de-werkgroep-ibo-natuur]Bron: Eindrapportage van de werkgroep IBO natuur, bladzijde 6[/bron]De natuuropgave en stikstofuitstoot is een lastige combinatie [bron=url]Stikstof depositie: jaartotaal in mol stikstof per hectare.[bron=//www.clo.nl/sites/default/files/infographics/0189_002k_clo_16_nl.png]Bron: Stikstof depositie in kaart, Compendium voor de leefomgeving op basis van het RIVM.[/bron]

Realisatie Natuurnetwerk Brabant.
[bron=//kaartbank.brabant.nl/viewer/app/natuurbeheerplan ]Bron: Provincie Noord-Brabant, Natuurbeheersplan oktober 2017 en Voorgangsrapportage Natuur 2017.[/bron] [/bron] 

Original Image
Modified Image

...

De ‘klimaatmantels’ van Opdam kunnen nog een functie vervullen: die van buffer tussen natuur en de intensieve landbouw. Het grondig scheiden van die twee is namelijk noodzakelijk, volgens Martha Bakker, universitair hoofddocent bij Wageningen University & Research en expert op het gebied van de wisselwerking tussen landbouw en natuur. De soortenrijkdom in Brabant staat niet alleen onder druk door de klimaatverandering, maar ook door de vermesting van de bodem. Volgens Bakker vormt de vermesting zelfs een grotere bedreiging. “Biodiversiteit heeft baat bij schrale gronden”, zegt Bakker. Ze pleit daarom voor flinke buffers rond de ‘donkergroene’ natuurgebieden.

...

...

Martha Bakker is universitair hoofddocent bij de groep Landgebruiksplanning van Wageningen University & Research en expert op het gebied van de wisselwerking tussen landbouw en natuur.
Interview

...

Die buffers zijn ook nodig omdat het veranderend klimaat de tegenstellingen tussen landbouw en natuur verder op scherp zet. Boeren willen bijvoorbeeld grond die niet te nat is, terwijl veel natuurgebieden juist baat hebben bij een hoog waterpeil. “Als het klimaat natter wordt door de klimaatverandering, dan is dat gunstig voor natte natuur, maar niet voor de boeren in de omgeving. Mocht een gebied juist droger worden, dan zullen boeren meer grondwater oppompen, wat weer ten koste gaat van de grondwaterstand in natuurgebieden”, legt Bakker uit. Forse buffers zijn vanuit klimatologisch perspectief wenselijk, maar de vraag is of die wens (op korte termijn) wel realistisch is. In elk geval kunnen de ‘lichtgroene’ delen van het Natuurnetwerk Brabant fungeren als buffer rond de ‘donkergroene’ Natura-2000-gebieden. Wat Bakker betreft een goed begin.

 

...

Ondernemen in de natuur
Binnen de ‘lichtgroene’ natuur ziet de provincie Noord-Brabant voor boeren een belangrijke rol weggelegd. 2000 hectare van het Natuurnetwerk moet ‘ondernemende’ natuur worden. Op dit moment is de belangstelling van boeren nog vrij gering. Maar een dynamischer, flexibeler natuurbeleid biedt ook nieuwe kansen voor extensieve landbouw en agrarisch natuurbeheer. Volgens Daan Groot, lector Innovatief Ondernemen met Natuur aan de HAS, lopen ook boeren aan tegen de strikte omschrijving van het op een bepaalde plek gewenste natuurtype. “Die passen niet bij ondernemerschap”, stelt hij. “Een ondernemer denkt niet: ‘Hee, hoe kan ik de provincie helpen?’ Die ziet vooral de kansen voor zijn bedrijf. Wat een ondernemer graag wil, moet dan maar net passen bij het type natuur dat voor zijn grond is bedacht.” Groot juicht een versoepeling van die regels daarom toe. [bron=//www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/ondernemend-natuurnetwerk-brabant]Noord-Brabant laat sinds kort, bij wijze van experiment, de regels deels los voor 1000 hectare nieuwe natuur. Het betekent onder andere dat boeren daar nu zelf meer invloed hebben op het natuurdoeltype dat ze gaan realiseren.
Meer info vind u hier[/bron]

...

In bufferzones kunnen nieuwe vormen van extensieve landbouw een prominente rol spelen. Natte gebieden rond Brabantse beken zijn bijvoorbeeld geschikt voor elzenhout (voor meubels). Anders dan veel landbouwgewassen gedijen elzen bij een hoge grondwaterstand. Naar verwachting zullen die beekdalen door de klimaatverandering nog natter worden. [bron=//www.b-ware.eu/B-Ware/medewerkers/fons-smolders]Bron: Fons Smolders bijzonder hoogleraar Toegepaste biogeochemie aan de Radboud Universiteit Nijmegen[/bron]

...

Maar ook andere vormen van extensieve landbouw en veeteelt kunnen in de bufferzones tot bloei komen. Boeren kunnen daarbij bijvoorbeeld runderen inzetten die zijn aangepast aan nattere omstandigheden en kunnen grazen op grasland dat meer met kruiden gemengd is. Een hogere natuurwaarde gaat vaak samen met een hogere ‘smaakbeleving’ bij exclusievere agrarische producten, met name bij streekproducten. Internationaal zijn Parmezaanse kaas en de Iberico-ham zeer geslaagde voorbeelden. [bron=//has.nl/nl/kenniscentrum/lectoraten/innovatief-ondernemen-met-natuur]Bron: Daan Groot, lector Innovatief Ondernemen met Natuur, HAS Den Bosch[/bron] In Brabant timmert Arjan Swinkels aan de weg met zijn Stoerderij: een waterbuffelboerderij in Son en Breugel. [bron=//www.destoerderij.nl/]Meer info over de Stoerderij? Bekijk hier hun site[/bron] Hij houdt zijn dieren zo natuurlijk mogelijk en combineert dat met een uitgekiende marketingstrategie. Maar in een levensmiddelenmarkt met veel gevestigde belangen, is het ontwikkelen van een duurzaam verdienmodel voor boeren over het algemeen een pittige opgave, waarbij ze ondersteuning kunnen gebruiken.

...

Wat natuur kan doen voor klimaat
Robuuste natuur met een veilige buffer – waarin best geld verdiend mag worden – is beter bestand tegen klimaatverandering. Maar er is ook een ander perspectief op de wisselwerking tussen natuur en klimaat. De natuur is namelijk een rem op het broeikaseffect. Het meest bekend is de rol die planten spelen bij het opslaan van CO

2

. En met name ‘lichtgroene natuur’ kan bijvoorbeeld dienen als locatie voor het opwekken van duurzame energie. [bron=//innovatieagroennatuur.nl/sitemanager/downloadattachment.php?id=2Qb-bk3eFLWFfJx6FGOA4l]Verkenning (on)mogelijkheden windenergie in bosgebieden. Wing, Alterra[/bron] Waar in Brabant bij natuurorganisaties nog een taboe rust op dit onderwerp,[bron=//www.brabant.nl/handlers/SISModule/downloaddocument.ashx?documentID=894648]Bron: Natuurmonumenten ea. De energieopgave van het Brabantse landschap.[/bron] wordt windenergie in Duitsland op steeds grotere schaal in bossen opgewekt. In 2015 wekten ruim 1100 turbines in Duitse wouden rond de 2,9 gigawatt op: 7% van alle windenergie in Duitsland. [bron=//www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/FA-Wind_Analyse_Wind_im_Wald_06-2016.pdf]Bron: Fachagentur Windenergie.[/bron]Windenergie in Duitse wouden groeit fors [bron=//www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/FA-Wind_Analyse_Wind_im_Wald_06-2016.pdf]Ausbau der Windenergie im Wald in Deutschland.
Bron: Fachagentur Windenergie.[/bron]


In Duitsland levert de natuur een flinke bijdrage aan verduurzaming

More than image

We prepared some high-quality photos, that you can use in your projects. When you have to show your application or website on iPhone, iPad or Macbook you can use these images.

...

In Nederland ziet Staatsbosbeheer sinds vijf jaar graag windturbines en zonnepanelen verschijnen op sommige van zijn gronden. Volgens Staatsbosbeheer is de duurzame energieopgave zo groot, dat de organisatie een bijdrage wil leveren. Staatbosbeheer veranderde daarom in 2012 zijn beleid voor windmolens en zonnepanelen in het bos. ‘Nee, tenzij’, werd ‘ja, mits’. De afwijzende houding van voorheen had uiteraard te maken met de gevolgen van energieopwekking voor de natuur. Voor vogels kunnen windmolens in natuurgebieden een probleem zijn, als die de route van hun overnachtings- naar hun fourageerplek doorkruisen. Voor vleermuizen waren windmolens voorheen ook een gevaar, maar dit is grotendeels opgelost: de turbines kunnen worden uitgezet op het moment dat vleermuizen actief zijn.

...

Volgens een eerste inventarisatie (nog zonder de natuurwaarden daarin mee te wegen) zijn zo’n 170 locaties op gronden van Staatsbosbeheer technisch geschikt voor groepjes van minstens drie windmolens. De Milieueffectrapportage die voor ieder windpark moet worden gemaakt, zorgt voor ecologische waarborgen. [bron=//www.staatsbosbeheer.nl/Zakendoen/sectoren/energie]Bron: Jan-Pieter Peijs, Staatsbosbeheer.[/bron] Staatsbosbeheer ontwikkelt en exploiteert de parken niet zelf: dat doet het bedrijfsleven. De provincies beslissen over de plaatsing. Staatsbosbeheer werkt daar in principe aan mee. Soms speelt de organisatie een actieve rol, door geschikte plekken aan te dragen of zelf het initiatief te nemen. [bron=//www.betuwewind.nl/windpark-deil/]Vijf jaar geleden nam de grondeigenaar voor het eerst zelf het initiatief tot een windpark: BetuweWind bij Deil, met 9 tot 11 windmolens. Dat park moet in 2018 actief zijn.[/bron] Daarbij gaat het om minder kwetsbare natuurgebieden en locaties langs wegen of industriegebieden.

...

Duurzaam verdienen met natuur
Het mes snijdt daarbij aan twee kanten. Naast het klimaat heeft Staatsbosbeheer nadrukkelijk het natuurbelang voor ogen. Provincie Noord-Brabant onderzoekt bijvoorbeeld de mogelijkheden voor turbines in het gebied rond de A16. Staatsbosbeheer pleit daarbij voor plaatsing in natuurgebied ‘Weimeren’, ten noorden van Breda. Met de opbrengst, zo’n € 30.000,- per turbine per jaar, wil Staatsbosbeheer in direct aangrenzend gebied de natuurkwaliteit verbeteren. Zo kan de organisatie laten zien dat windmolens ín de natuur per saldo goed zijn vóór de natuur. “Voorheen, toen we niet meewerkten, werden windmolens soms aan de rand van ons gebied geplaatst, net erbuiten. Daardoor had de natuur wel de lasten, maar niet de lusten – in de vorm van de opbrengst. Dat moest anders”, zegt Jan-Pieter Peijs van Staatsbosbeheer.

...

Het actiever inzetten op wind en zon in en rond natuurgebieden zou zo ook de aanleg van nieuwe natuur in Brabant kunnen stimuleren. Een windpark met vier turbines levert in vijf jaar tijd al snel € 600.000,- op. Van dat geld kan natuur worden ingericht. Dat geldt ook voor de opbrengst van andere vormen van duurzame energie, zoals zonne-energie. Een hectare zonneweide levert € 3.000,- tot € 5.000,- op. De eerste experimenten met zonne-energie rond de Brabantse natuur vinden nu plaats. [bron=//www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/website-combineren-natuurontwikkeling-en-opwekking-energie]Concreet aan de slag met zon rond de Brabantse Natuur?[/bron] Bosgebieden lenen zich er niet voor. Open landschap in de ‘lichtgroene’ zone mogelijk wel, mits het om een beperkt aantal panelen gaat en deze bijvoorbeeld op stelten worden geplaatst.

...

Zo biedt natuur niet alleen kansen voor klimaatbeleid, maar klimaatbeleid ook nieuwe mogelijkheden om het Natuurnetwerk Brabant te laten groeien. Een andere kans bieden bedrijven die in natuur investeren. Sommige doen dat verplicht, om kap elders te compenseren, andere vrijwillig, omdat ze willen bijdragen aan het remmen van de klimaatverandering. Bij Staatsbosbeheer klopt een groeiend aantal bedrijven aan voor ondersteuning bij de aanleg. De organisatie onderzoekt of het mogelijk is die verzoeken te bundelen om versnipperde aanleg te voorkomen. [bron=//www.staatsbosbeheer.nl/Zakendoen/sectoren/energie]Bron: Jan-Pieter Peijs, Staatsbosbeheer.[/bron]

 

...

Vooruit met de natuur!
De natuur kan ook een partner zijn bij klimaatadaptatie. Paul Opdam spreekt over duurzame ‘landschapsdiensten’: de natuur levert iets, waarnaar – bijvoorbeeld vanwege klimaatverandering – menselijke vraag bestaat. In de stad kan natuur bijvoorbeeld ‘hittestress’ tegengaan en regenwater vasthouden om zo te voorkomen dat straten blank komen te staan. [bron=//www.landschap.nl/wp-content/uploads/2014-2_057-061.pdf]Bron: Essay Natuur inzetten voor Duurzaamheid, Paul Opdam e.a.[/bron] Niet voor niets hebben de vijf grote Brabantse steden zich gecommitteerd aan het realiseren van 500 hectare van het Natuurnetwerk Brabant binnen hun gemeente. [bron=//www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/b5]Bron: Brabant de Groenste.[/bron]

...

Ook in het buitengebied kan natuur een rol spelen als waterbuffer of -berging. Natuurmonumenten en de Brabantse waterschappen streven bijvoorbeeld naar brede bufferzones langs de beken. Beekdalen zijn vaak ideale waterbuffers. [bron=//www.ed.nl/mening/opinie-beekdalen-als-klimaatbuffers~ababe613/]Opinie Eindhovens Dagblad ‘Beekdalen als klimaatbuffers’.[/bron] Mits goed ingericht, kunnen ze in natte en droge perioden water vasthouden en/of bergen, waarvan de natuur, recreant en (extensieve) landbouw profiteert. Dit soort doelstellingen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van natuur, zoals dat eerder rond de grote rivieren ook met het project ‘Ruimte voor de Rivier’ is gebeurd. En deze manier van kijken kan ook het draagvlak voor natuur verbeteren. “We moeten de relatie tussen mens en natuur reframen”, zegt Opdam. “Natuur moet niet iets zijn waar je last van hebt, en dat de economie tegenhoudt. Het moet een partner zijn, in plaats van een tegenstander.”

...

Klimaatverandering zal ook leiden tot lastige keuzes. Wat bijvoorbeeld te doen met het waardevolle Brabants-Limburgse natuurgebied De Groote Peel? Het hoogveengebied heeft het al moeilijk vanwege de stikstof-uitstoot van de intensieve veehouderij in de omgeving. De klimaatverandering komt daar nog bij. Het behoud van levend hoogveen in Nederland lijkt in sommige klimaatscenario’s onmogelijk. [bron=//www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/500078002.pdf]Bron: Adaptatiestrategie voor een klimaatbestendige natuur. Planbureau voor de Leefomgeving 2010[/bron] Tegelijkertijd slaat hoogveen enorme hoeveelheden CO2 op, dat bij verdroging zou vrijkomen, en het broeikaseffect zou versterken. Het is slechts een van de paradoxen van het veranderende klimaat.Hoge stikstof productie in Oost-Brabant [bron=//statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=7311slmi&D1=16&D2=22,155,160,171-172,191,194,196,202,211,214-215,219,221-222,224,230-231,237,247-248,250,260,267,270,272,281,287,290,297,303,305,309-310,320,324,332-333,336,340,342-343,345-346,353,356,364,368,378,383-384,406-408,415-416,420,423,426,429,433-435,442,460,466-467,475,490,493,499,503,508-509,515,521-522,542-543,545-546,564,568,581,587-588,597,600,607-609,612,624,626,629-630,636-637,641,645,655-657,662,674,683,685-686,700-701,703-704,707,710,720,723,729,735-736,747,751-752,757,759,765,776-778,783,791,795,812,819,825-826,838,848&D3=l&HDR=T&STB=G1,G2&VW=C]Bron: CBS Statline
Stikstof productie in kg per hectare in 2015.[/bron]


Zijn de biodiversiteitsambities hier eigenlijk wel reëel?

More than image

We prepared some high-quality photos, that you can use in your projects. When you have to show your application or website on iPhone, iPad or Macbook you can use these images.

...

De gevolgen van het broeikaseffect dwingen ecologen en beleidsmakers om vooruit te kijken. “We kunnen niet terug naar de natuur, alleen vooruit!”, stelt kunstenaar en filosoof Koert van Mensvoort. Volgens Van Mensvoort moeten we weg van de idee-fixe dat we natuur kunnen reconstrueren. We moeten op een slimme manier nieuwe natuur maken. Dat moet natuur zijn die tegen een stootje kan. 

Drie aanbevelingen TRY IT NOW
Mik op dynamische natuur
Subtitle

Ontwikkel natuurlijke buffers voor klimaatverandering
Subtitle

Durf de natuur te gebruiken
Subtitle

...

Het natuurbeleid moet gericht zijn op het voorkomen van problemen, in plaats van het achteraf beperken van de schade, zoals vaak het geval is (geweest). En het beleid moet gericht zijn op dynamiek in plaats van evenwicht in de natuur. Robuuste natuur biedt de beste garantie dat soorten die de klimaatverandering aan kunnen, ook zullen blijven, en dat nieuwe soorten uit het zuiden de Brabantse natuur zullen vinden. De bijdrage die de natuur kan leveren aan de klimaatopgave kan bovendien het draagvlak voor nieuwe natuur vergroten. En klimaatverandering kan zelfs een (financiële) katalysator zijn voor nieuwe natuur, voor wie het aandurft om taboes te doorbreken. We doen daarom drie aanbevelingen voor beleid:

...

1. Mik op dynamische natuur
Het leefgebied van dier- en plantensoort zal verschuiven door klimaatverandering. Sommige typen natuur zal onze provincie misschien verliezen (of alleen tegen een hoge prijs kunnen behouden), voor andere natuurtypen ontstaan juist kansen. Speel daarop in met een flexibel natuurbeleid. Houd niet vast aan nauwkeurig geformuleerde omschrijvingen van een bepaald natuurtype voor een bepaalde locatie, of aan een lijst met beoogde dier- en plantensoorten. Richt je op bredere, algemene doelen, aan de hand van een grovere indeling. Durf vervolgens natuurlijke processen hun gang te laten gaan. Biedt daarbij wel de juiste randvoorwaarden: zorg voor natuurgebieden die groot genoeg zijn om de klappen van veranderde omstandigheden op te vangen. En zorg voor een verdere rem op de uitstoot van stikstof in de omgeving. Zo krijg je robuuste natuur, die in staat is zich aan te passen.

...

2. Ontwikkel natuurlijke buffers voor klimaatverandering
Bij robuuste natuurgebieden horen bufferzones. Die dienen als ‘klimaatmantel’: ze vormen extra leefgebied voor soorten in het natuurgebied, zodat populaties makkelijker periodes van extreme droogte of juist extreme neerslag kunnen overleven. Het zijn gebieden waar natuurlijke processen de ruimte krijgen, waardoor de gebieden meegroeien met de klimaatverandering. [bron=//www.klimaatbuffers.nl/]Lees meer over klimaatmantels ook wel klimaatbuffers genoemd op deze site.[/bron] En, minstens zo belangrijk: ze dienen als buffer tussen intensieve landbouw en natuur. Zo komen boeren en ecologen in de toekomst minder vaak tegenover elkaar te staan, bijvoorbeeld in conflicten over de grondwaterstand. Benut de ‘warme sanering’ van de varkenshouderij, waarvoor het kabinet Rutte III 200 miljoen euro uittrekt, in combinatie met de 75 miljoen euro die de provincie heeft vrijgemaakt, om bedrijven die in bufferzones willen extensiveren een duwtje in de goede richting te geven. Het slim combineren van het collectieve belang van robuuste natuur met het individuele belang van boeren kan op gebiedsniveau de stikstofuitstoot verminderen en de omslag naar natuurinclusieve landbouw versnellen.

...

3. Durf de natuur te gebruiken

Slecht het taboe dat rust op het inzetten van natuurgebieden en bufferzones voor duurzame energieopwekking. De natuur kan bijdragen aan de enorme klimaatopgave waar Brabant voor staat. Dankzij nieuwe technieken kan dat met steeds minder overlast voor diersoorten in een gebied. In de huidige praktijk worden windmolens vaak net buiten natuurgebieden geplaatst. Daardoor profiteert de natuur niet (direct) van de opbrengst, en is het lastiger om waarborgen voor de aangrenzende natuur af te dwingen. Gronden aan de randen van de natuur, zoals langs snelwegen of in de buurt van industrieterreinen, lenen zich prima voor het opwekken van duurzame energie. Weeg uiteraard de gevolgen van windturbines voor de soorten in een gebied mee, en ontzie de meest kwetsbare natuur. Van de opbrengst van de windmolens kan nieuwe natuur worden aangekocht of ingericht. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Kijk op Brabant

BRABANTKENNIS
 
BrabantKennis verkent op eigen wijze de toekomst van Brabant: onafhankelijk, nieuwsgierig en vernieuwend in vorm. We prikkelen tot nadenken en houden Brabant scherp. Wij observeren, confronteren en inspireren, en dat doen we door trends te spotten, toekomstbeelden te schetsen en nieuwe perspectieven te bieden.

Volg ons op www.brabantkennis.nl en op Twitter, Facebook, LinkedIn en YouTube (@BrabantKennis).

© BrabantKennis 2017

COLOFON [bron=url]Tekst: Marten van de Wier, www.martenvandewier.nl
Vormgeving: Total Identity
Fotografie: Willeke Machiels en Marc Bolsius
Redactie: Sjoerd van Dommelen en Joks Janssen
Eindredactie: Mijntje Notermans[/bron]

Disclaimer

Bij de samenstelling van deze publicaties is gebruik gemaakt van diverse bronnen en informatie die door vele organisaties is verstrekt. BrabantKennis kan echter niet de juistheid of nauwkeurigheid garanderen van de in deze uitgave voorkomende gegevens, informatie of meningen, noch met betrekking tot de geschiktheid daarvan voor enig doel, enige situatie of enige toepassing. BrabantKennis is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave voorkomende gegevens, informatie of meningen.